Aquest bloc s'executa millor amb navegadors com el Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari

25 de maig 2009

Article sobre participació

Us reproduïm un article publicat a la web de l'Associació d'Estudiants progressistes
(http://www.aep.cat/spip.php?article215)

Participar és educar, educar és participar!

Comunicat de les Diades 2008 per l’escola pública del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

L’educació és un dret al que tothom ha d’accedir. Les administracions han de garantir el compliment d’aquest dret en un marc d’equitat i respecte als pensaments individuals i col·lectius. Però l’educació no és un acte individual. La formació, l’adquisició de coneixements, l’assumpció de valors per parts de les persones es produeix en un context social.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa considera que la participació és un principi fonamental i un dels requisits de l’educació de qualitat. Participar és, a la vegada, un dret de ciutadania, un principi educatiu i un valor cultural que cal consolidar en l’educació dels infants i els joves. La participació configura una cultura, una manera de fer les coses, que dóna als ciutadans el dret i l’obligació d’intervenir en els afers col·lectius, ser informats, consultats i - en els àmbits corresponents – ser coresponsables de les decisions que es prenen. En aquest sentit, manifestem que l’educació és participació perquè és part essencial de l’objectiu de conformar una ciutadania democràtica amb capacitat per fer-se responsable i intervenir activament en els afers col·lectius amb criteris de llibertat i responsabilitat.

L’alumnat és el protagonista del processos d’aprenentatge; defensem una cultura on l’aprenentatge és significatiu perquè respon a l’acció, la implicació i la reflexió sobre allò que s’aprèn.

La participació és, també, la complicitat, el consens i el treball en comú de famílies, estudiants, professionals i altres agents educadors, buscant la coherència en les seves actuacions i establint espais per a la confiança mútua i l’actuació col·lectiva.

En l’àmbit del centres educatius, la cultura democràtica ha de presidir el funcionament del centre, la seva gestió i la seva pràctica educativa. La participació és molt més que formar part dels òrgans de govern i col·laborar en el seu funcionament. Ha d’impregnar la cultura de les aules, la cultura dels centres, obrint i fomentant àmbits on l’intercanvi i la interacció entre tots els membres de la comunitat educativa sigui una constant.

El consell escolar és l’espai de confluència formal de la comunitat educativa per prendre les decisions i marcar els objectius del centre. La participació és requisit imprescindible per a l’exercici de l’autonomia responsable on la definició col·lectiva del projecte educatiu n’és l’eix vertebrador.

Reivindiquem que aquesta cultura democràtica impregni profundament la nova llei d’educació de Catalunya, formulant propostes i establint mesures que estimulin i garanteixin aquest exercici de la participació de la comunitat educativa en el seu conjunt.

Reclamen, també, la creació i el desenvolupament de nous espais de participació que transcendeixin el centre i on els objectius educatius es puguin compartir amb altres agents educadors. En el marc més proper, al barri o al poble, al districte o la comarca, al municipi, a la zona educativa, ... és on es pot donar amb major facilitat aquesta confluència que ha de configurar un model educatiu, on escoles, instituts, centres d’educació en el lleure, associacions, entitats culturals i administracions poden configurar projectes educatius territorials que fan creïble una nova cultura educativa on l’educació és cosa de tothom